Ares Blog
Baner Idz
Baner Burek
Banerek Wolsztyn
Banerek Schrondg
Baner Sms
Banerekzielonamakota
Baner Podatek
Fanimanimaly

Regulaminy

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”

I. Postanowienia ogólne
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Schronisko – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze z  siedzibą przy ulicy Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze;
b) Zwierzę bezdomne –  zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawało (art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm );
c) Kot wolno bytujący –  kot nieudomowiony żyjący w warunkach niezależnych od człowieka (art. 4 pkt 21  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt , tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm)
d) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” – organizacja prowadzącą Schronisko;
e) Miasto –  Miasto Zielona Góra;
f) Kwarantanna –  14-dniowy okres liczony od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, w ciągu którego zwierzę jest odizolowane od innych zwierząt przebywających w Schronisku.

II. Organizacja i zadania schroniska
1. Schronisko jest własnością Miasta Zielona Góra.
2. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
3. Schronisko jest prowadzone przez - wyłonione w drodze konkursu organizowanego przez Miasto Zielona Góra na podstawie ustawy z dnia 24.04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” z siedzibą w Zielonej Górze, na podstawie umowy zawartej z Miastem Zielona Góra.
4. Bezpośrednią odpowiedzialność za całokształt pracy Schroniska, jego majątek i właściwą administrację ponosi  Kierownik Schroniska.
5. Obszar działalności Schroniska obejmuje teren Miasta Zielona Góra oraz tereny gmin, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy  o świadczenie usług.
6.Wnioski i skargi w zakresie funkcjonowania Schroniska przyjmuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
7. Schronisko prowadzi rejestr przyjętych  zwierząt. Rejestr zawiera:
a) Opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie),
b) Fotografię,
c) Datę przyjęcia do Schroniska,
d) Imię, nazwisko oraz adres osoby przekazującej zwierzę do Schroniska,
e) Dane dotyczące kwarantanny,
f) Datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę
g) Datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny
8.Schronisko zapewnia opiekę przebywającym tam zwierzętom przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę.
9. Biuro schroniska jest czynne 7 dni w tygodniu:
dla osób odwiedzających schronisko w godzinach od 10 do 18
dla osób chcących wyprowadzać psy na spacer,  niebędących wolontariuszami od 10 do16
10. Schronisko nie udostępnia osobom postronnym danych osobowych osób przekazujących, odbierających lub adoptujących zwierzęta.
11. Zabrania się wprowadzania na teren Schroniska psów należących do osób odwiedzających Schronisko.

III. Zasady przyjmowania zwierząt do Schroniska
1. Do Schroniska przyjmowane są wyłącznie psy i koty.
2. Zwierzęta przyjmowane są przez Kierownika Schroniska lub przez wyznaczonego przez niego pracownika.
3. Koty przyjmowane są tylko w godzinach pracy biura Schroniska.
4. Nowoprzyjęte zwierzęta przez okres kwarantanny przebywają w osobnych pomieszczeniach.
5. Do Schroniska mogą zostać przyjęte bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Zielona Góra:
a) Pochodzące z akcji wyłapywania, odbywających się na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej,
b) Doprowadzone przez mieszkańców Miasta,
c) Doprowadzone przez pracowników Schroniska, którym zgłoszono miejsce pobytu zwierzęcia,
d) Doprowadzone przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną.
6. Do Schroniska mogą zostać przyjęte bezdomne zwierzęta z innych gmin, na mocy umów zawieranych ze Stowarzyszeniem wedle następujących zasad:
a) Przyjęcie zwierzęcia jest możliwe jedynie na wniosek  gminy,
b) Przyjęcie z terenu gminy rannego lub ciężko chorego zwierzęcia jest możliwe bez wniosku  gminy tylko za wcześniejszym porozumieniem z Kierownikiem Schroniska lub Prezesem Stowarzyszenia,
c) Wysokość opłat za przyjęcie i utrzymanie zwierzęcia określa Stowarzyszenie,
d) Stowarzyszenie prowadzi osobny rejestr dla zwierząt przyjętych z innych gmin,
e) Stowarzyszenie na koniec miesiąca wystawia fakturę za przyjęcie i utrzymanie zwierząt w Schronisku oraz sporządza  protokoły  do faktur ze wskazaniem numerów czipów.
f) Środki finansowe otrzymane od gmin z tytułu zawartych umów, zwiększają przychody Stowarzyszenia i podlegają rozliczeniu w kosztach ogólnych prowadzenia Schroniska.
7. Do Schroniska mogą zostać przyjęte zwierzęta posiadające właścicieli, które zostały im odebrane  w trybie art. 7 ustawy z dnia  o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm:
a) Przez Policję lub Straż Miejską,
b) Przez Inspektorów Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” , w związku z decyzją wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy.
8. Każde zwierzę nieoznakowane w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację właściciela lub skontaktowanie się z właścicielem jest czipowane, szczepione przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym oraz odrobaczane.
9. Do Schroniska nie mogą być przyjmowane zwierzęta podejrzewane o zarażenie wścieklizną.
10.W razie podejrzenia wystąpienia wścieklizny u zwierzęcia przyprowadzonego do schroniska, kierownik schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej, który podejmie decyzję o miejscu obserwacji zwierzęcia (art. 42 ust 1 z ustawy z dnia 11 marca 1997 r. o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. Nr 69 z 2004 r. poz. 625 tekst jednolity).
11. Do Schroniska nie przyjmuje się kotów wolno bytujących z wyjątkiem kotów rannych lub poważnie chorych. Po wyleczeniu zwierzęta te są wypuszczane w miejscach bytowania.
12.Jeśli znane są dane osobowe oraz adresowe właściciela zwierzęcia przyprowadzonego do Schroniska, pracownicy powołanej placówki podejmą próbę pisemnego poinformowania znanego właściciela o fakcie pobytu zwierzęcia w schronisku. Brak reakcji właściciela na wysłane zawiadomienie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia, będzie tożsamy ze zrzeczeniem się prawa do zwierzęcia.
13. Dwukrotnie awizowane pismo wzywające właściciela do odbioru zwierzęcia uważa się za skutecznie doręczone.
14.Schronisku przysługuje w stosunku do właściciela roszczenie o zwrot kosztów pobytu zwierzęcia w Schronisku od momentu przyjęcia zwierzęcia na stan schroniska do momentu:
odbioru zwierzęcia przez właściciela,
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w rozdziale II ust. 12 regulaminu

IV. Czystość i pielęgnacja zwierząt
1. Schronisko zapewnia zwierzętom:
a) Pomieszczenia lub budy chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
b) Karmę w odpowiedniej ilości i rodzaju dla danego gatunku,
c) Stały dostęp do wody,
d) Osobne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, suk lub kotek z młodymi, zwierząt agresywnych
2. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych, pracownicy Schroniska:
a) Na bieżąco usuwają nieczystości,
b) Utrzymują budynki, wiaty i wybiegi w czystości,
c) Odpowiednio wietrzą i ogrzewają pomieszczenia dla zwierząt,
d) Systematycznie przeprowadzają dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
e) Przeprowadzają deratyzację obiektów schroniska  na zasadach i w terminach określonych w aktualnym  Programie Ochrony Przed Szkodnikami

V. Zasady opieki lekarsko – weterynaryjnej
1. Stowarzyszenie zapewnia zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwą opiekę weterynaryjną, a mianowicie:
a) Zwierzęta przyjmowane do Schroniska podlegają zbadaniu przez lekarza weterynarii najpóźniej następnego dnia podczas codziennego obchodu. W uzasadnionych przypadkach zwierzęta kieruje się na dalsze badania,
b) Wszelkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami weterynarza i mogą być przeprowadzone tylko przez osoby uprawnione,
c) W przypadkach zagrożenia życia zwierzęcia, pomoc weterynaryjna jest całodobowa.
VI. Usypianie zwierząt
1. Usypianie zwierząt odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia odnotowywane są w rejestrze zwierząt i podpisywane przez lekarza weterynarii.
3. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel z wyłączeniem   obecności innych zwierząt oraz  osób postronnych.
4 Usypianie zwierzęcia odbywa się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej. 5. Eutanazji dokonuje wyłącznie wykwalifikowany lekarz weterynarii.
6. Zwłoki zwierzęcia zabezpiecza się do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji, z którym Stowarzyszenie prowadzące Schronisko podpisało odpowiednią umowę.

VII. Zasady wydawania zwierząt
1. Zwierzęta wydaje się w godzinach pracy biura schroniska.
2. O tym, czy zwierzę może być wydane do adopcji decyduje uprawniony pracownik schroniska.
3. Pracownik Schroniska przy procesie adopcji udziela adoptującemu wszelkich znanych Schronisku informacji na temat stanu zdrowia zwierzęcia.
4. Osoba przeprowadzająca adopcję może zdecydować o konieczności przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej bez podania przyczyny. Wówczas przeprowadzenie wizyty i jej pozytywny przebieg jest jednym z warunków wydania zwierzęcia do adopcji.
5. Osobie niezadowolonej z decyzji uprawnionego pracownika Schroniska w zakresie odmowy wydania zwierzęcia do adopcji lub konieczności przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej przysługuje odwołanie do Kierownika Schroniska lub Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wydanie zwierzęcia do lokalu wynajmowanego jest możliwe tylko po dostarczeniu oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem właściciela mieszkania o akceptacji obecności zwierzęcia pod tym adresem.
7. Zwierzęta mogą zostać wydane ze Schroniska, gdy:
a) zgłosi się po nie właściciel, który udokumentuje lub uwiarygodni prawo własności do zwierzęcia oraz opłaci koszt pobytu zwierzęcia w schronisku zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej schroniska oraz wywieszonym w biurze schroniska
b) zgłosi się osoba chętna do ich adopcji, posiadająca warunki do utrzymania zwierzęcia, akceptująca warunki umowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia poczynione podczas procesu adopcyjnego
8. Ze Schroniska nie wydaje się zwierząt:
a) osobom poniżej 18 roku życia
b) osobom nietrzeźwym
c) osobom będących pod wpływem środków odurzających
9. Za wyjątkiem szczeniąt do 3 miesiąca życia, psy wydawane ze Schroniska muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie, a osoba zabierająca zwierzę otrzymuje za pokwitowaniem zaświadczenie o jego zaszczepieniu.
10. Zwierząt nie odebranych przez nieznanych z imienia i nazwiska oraz miejsca pobytu właścicieli nie  kieruje się do adopcji stałej przed upływem 14 dni od daty przyjęcia do schroniska.
11. Zwierząt o  nieuregulowanej sytuacji prawnej nie  kieruje się do adopcji stałej
12. Dane osoby odbierającej psa, wraz z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, są wpisywane do rejestru. Osoba odbierająca zwierzę potwierdza dane własnoręcznym podpisem.
13. Osoba adoptująca zwierzę bezdomne zobowiązana jest do podpisania aktualnej umowy adopcyjnej zgodnej z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia oraz przestrzegania wszystkich jej punktów.
14. Schronisko zapewnia sterylizację i kastrację wydawanych zwierząt. W przypadku adopcji zwierzęcia niewysterylizowanego lub niekastrowanego, zwierzę zostanie przez nowego właściciela poddane bezpłatnej, obowiązkowej sterylizacji lub kastracji we wskazanym terminie i lecznicy weterynaryjnej.
15. Pobieranie opłat od odbierających lub adoptujących zwierzęta zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym przez Zarząd (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wysokość opłat może być zmieniona przez Kierownika Schroniska lub Prezesa Stowarzyszenia w zależności od okoliczności. Kwoty pochodzące z adopcji są dobrowolnymi darowiznami przekazanymi na cele statutowe Stowarzyszenia związanymi z prowadzeniem Schroniska.
16. Schronisko nie wydaje zwierząt na umowy tymczasowe z wyjątkiem:
a) Szczeniąt, kociąt lub suk/kotek z młodymi, do momentu znalezienia domów stałych, na zasadach ustalonych z pracownikiem Schroniska.
b) Zwierząt starszych i chorych, dożywotnio lub do momentu znalezienia im domów stałych, na zasadach ustalonych z pracownikiem Schroniska
c) Innych przypadków ustalonych z Kierownikiem Schroniska lub Prezesem Stowarzyszenia

VIII. Postanowienia końcowe
1. Stawki opłat za usługi schroniska dla osób prywatnych zostały objęte cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu)
2. Osoby przebywające na terenie Schroniska, nie będące pracownikami ani wolontariuszami Schroniska, obowiązuje Regulamin dla odwiedzających (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Świadczenia wykonywane w Schronisku przez wolontariuszy określa Regulamin Wolontariatu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Cennik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
dla osób prywatnych.

Koszt adopcji zwierzęcia (w cenę jest wliczona opłata za przerejestrowanie czipa):
Pies mały / średni / szczeniak - 45zł
Pies duży - 60zł
Pies objęty akcją SMS -  0zł
Kot / kociak - 25zł

Koszty związane z odebraniem własnego psa/kota.
Stawka dzienna za psa / kota - 13,50zł
Odpchlenie małego / średniego psa / kota - 20zł
Odpchlenie dużego psa - 40zł
Odrobaczenie małego / średniego psa / kota - 12zł
Odrobaczenie dużego psa - 16zł
Ewentualne zabiegi, leczenie i inne koszty - na zasadzie zwrotu, wyrównania kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie lub gminę.
Interwencja* dzienna z terenu miasta Zielona Góra - 100zł
Interwencja* nocna z terenu miasta Zielona Góra - 150zł
Interwencja* z terenu gminy - zgodna ze stawką, jaka obowiązuje daną gminę

* Interwencja – wyłapanie i dowóz zwierzęcia przez Schronisko

 

Regulamin dla odwiedzających Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze

1. Schronisko jest czynne dla odwiedzających codziennie w godzinach 10:00-18:00, natomiast dla osób niebędących wolontariuszami chcących wyprowadzić psa na spacer  - w godzinach 10:00-16:00.
2. Zwiedzanie schroniska jest możliwie po zgłoszeniu się w biurze lub u pracownika schroniska.
3. Odwiedzający są zobowiązani do stosowania się do zaleceń kierownictwa lub pracowników.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów.
5. Na terenie schroniska NIE WOLNO:
- wchodzić do kojców ze zwierzętami;
- wkładać rąk do kojców i dotykać zwierząt;
- karmić zwierząt;
- drażnić zwierząt, biegać i krzyczeć;
- wchodzić do pomieszczeń objętych zakazem wstępu;
- palić tytoniu, pić alkoholu, zażywać innych używek i środków odurzających;
- śmiecić;
6. Do wszelkich pomieszczeń (z wyjątkiem biura) można wchodzić tylko w obecności pracownika Schroniska lub wskazanego przez niego wolontariusza.
7. Osoby, które nie stosują do Regulaminu będą musiały opuścić teren Schroniska.
8. Osoby, które są pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie zostaną wpuszczone na teren schroniska.

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZIELONEJ GÓRZE

1.Wolontariuszem może zostać każdy kto:
- ukończył 16 lat i przyniesie pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub ukończył 18
- kocha zwierzęta i będzie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
- złoży niżej wymienione dokumenty:
* prośba o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko oraz data urodzenia) i numerem telefonu wysłana na maila ()
* gdy prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona należy donieść wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem zawierający porozumienie wolontariackie
- przejdzie rozmowę kwalifikacyjną oraz szkolenie z wyznaczonym przez koordynatora starszym wolontariuszem
- zobowiąże się pisemnie do przestrzegania regulaminu wolontariatu i regulaminu Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
- zapozna się z warunkami bezpiecznego wykonania świadczeń wolontariackich
- nie jest uczulony na alergię zwierząt
- będzie miał dostatecznie dużo wolnego czasu aby przychodzić regularnie (przynajmniej raz w tygodniu).
2. Wolontariuszem nie może zostać osoba, wobec której są podejrzenia, że działała, działa lub może działać na szkodę zwierząt, Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze oraz na szkodę Inicjatywy Dla Zwierząt.
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze w czasie wykonywanych swych zadań zobowiązuje się do:
- każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w zeszycie wolontariatu
- wpisywania do zeszyty wolontariatu imion wyprowadzanych psów
- uzupełnianie dat na tablicy w domu wolontariuszy przy psach z którymi był na spacerze
- noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz odpowiednią funkcją w czasie wykonywania obowiązków wolontariusza na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami opiekunów (koordynatora, starszych wolontariuszy, pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt)
- pozostawiania za sobą porządku oraz pilnowania porządku w domku wolontariuszy
- przestrzegania regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze i regulaminu wolontariatu
- dopasowywanie obroży do wielkości psa (nie może być za luźna i "wisieć na psie" ani za ciasno, żeby pies się nie dusił)
- psom intensywnym oraz ciągnącym na smyczy zaleca się zakładanie im szelek przed wyjściem na spacer
- przyniesienia prywatnych rzeczy do przebrania się, aby zacząć pracę ze zwierzętami, a po pracy zabieranie tych rzeczy ze sobą i pranie ich we własnym zakresie.
4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami:
- socjalizacja psów przydzielonych przez koordynatora oraz zapobieganie dziczeniu poprzez bezpośredni kontakt i zabawę
- uczenie łagodnych zachowań w stosunku do innych zwierząt i ludzi
- wyprowadzanie psów na spacery (na smyczach)
- pielęgnacja sierści, np. poprzez szczotkowanie lub masaż
- zgłaszanie wszelkich zmian w zachowaniu lub wyglądzie zwierząt mogące wskazywać na chorobę lub uraz
- gromadzenie informacji o charakterze podopiecznych i przekazywanie ich koordynatorowi oraz wpisywanie ich do skoroszytu z Charakterystyką Psów,
- zabranie się, ze względu na ochronę danych osobowych, udostępniania osobom postronnym wszelkich informacji o danych osobowych i adresowych.
5. Wolontariuszom zabrania się:
- bezsensownego wchodzenia do boksów
- biegania po wiatach, głośnego zachowania i wykonywania gwałtownych ruchów, co stresuje i denerwuje zwierzęta przebywające w boksach
- celowego drażnienia i straszenia zwierząt
- wyciągania zwierząt na siłę z klatki
- używania przemocy wobec zwierząt
- kontaktu ze szczeniakami i kociakami po kontakcie z dorosłymi psami i kotami
- kontaktu i wyprowadzania z boksu zwierząt chorych, bez zgody pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze lub koordynatora
- samowolnej łączenia (parowania) psów z innych boksów
- dokarmiania zwierząt smakołykami przyniesionymi spoza Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt
- samowolnego wchodzenia do szpitalika (bez zgody pracowników Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt)
- spuszczania psów ze smyczy na spacerze.
6. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku:
- nie przestrzegania regulaminu wolontariatu i regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
- działanie na szkodę zwierząt, Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt lub/i Stowarzyszenia Inicjatywa Dla Zwierząt
- nie stosowania się do poleceń koordynatora
- złożenia rezygnacji pisemnej
- dopuszczenia się na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny
- nie przychodzenia na wolontariat przez okres 1 miesiąca bez zgłoszenia nieobecności koordynatorowi.
7. Struktura organizacyjna wolontariatu:
- wśród wolontariuszy wyróżnia się koordynatora (który równocześnie jest starszym wolontariuszem), starszych wolontariuszy, wolontariuszy i młodszych wolontariuszy
- za organizację pracy wolontariatu odpowiedzialny jest koordynator powołany przez Zarząd Inicjatywy Dla Zwierząt
- każdy wolontariusz jest zobowiązany do ukończenia szkolenia w zakresie praw i obowiązków wolontariusza oraz metod postępowania ze zwierzętami, który poprowadzi wyznaczony przez koordynatora starszy wolontariusz
- koordynator w porozumieniu ze starszymi wolontariuszami mianuje młodszych wolontariuszy na starszych wolontariuszy biorąc pod uwagę ich wiedzę, doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz zaangażowanie w pracę ze zwierzętami
- młodsi wolontariusze pracują pod opieką wskazanego przez koordynatora starszego wolontariusza, który zdecyduje (wraz z koordynatorem) kiedy młodszy wolontariusz będzie gotowy do samodzielnego wyprowadzania psów oraz pracy z nimi, wciąż jako młodszy wolontariusz.
8. Każdy wolontariusz:
- wykonuje zlecone przez koordynatora wolontariatu czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
- gromadzi informacje o psach i przekazuje je koordynatorowi
- propaguje adopcje zwierząt np. wśród znajomych, poprzez internet (ogłoszenia, fora), fundacje (w porozumieniu z koordynatorem) itp.
- angażuje się w akcje organizowane przez Inicjatywę Dla Zwierząt (kwesty, rozdawanie ulotek, marsze itp.)
- ze względu na ochronę danych osobowych ma kategoryczny zakaz dostępu do dokumentów Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, w tym umów adopcyjnych, rejestru wolontariuszy itp. bez zgody Koordynatora
9. Zadania młodszego wolontariusza:
- do pracy ze zwierzętami dopuszczani są tylko wolontariusze, którzy przeszli szkolenia i wypełnili dokumenty wymienione w pkt 1
- wyprowadza psy tylko pod opieką starszego wolontariusza, dopóki starszy wolontariusz w porozumieniu z koordynatorem nie zdecyduje, że młodszy wolontariusz jest gotowy do samodzielnej pracy ze zwierzętami
- musi przejść praktykę pod opieką starszego wolontariusza, w czasie którego zapozna się z pracą z podopiecznymi Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
10.Zadania wolontariusza:
- samodzielne wyprowadzanie psów
- pomoc starszym wolontariuszom,
- przeprowadzanie wizyt po adopcyjnych w porozumieniu z koordynatorem (jeśli nie jest członkiem IDZ musi podpisać każdorazowo Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych oraz załącznik dołączony do w/w oświadczenia z listą adresów wizyt po adopcyjnych)
11. Zadania starszego wolontariusza:
- wyprowadza samodzielnie zwierzęta
- przekazuje informacje koordynatorowi odnośnie zwierząt i młodszych wolontariuszy powierzonych jego opiece
- zobowiązany jest do pomocy młodszym wolontariuszom, którzy zostali mu przydzieleni w zakresie określonym w regulaminie
- zobowiązany jest do współpracy z koordynatorem, zgłaszania wszelkich wątpliwości i stosowania się do jego zaleceń
- powinien poszerzać swoją wiedzę na temat postępowania wobec zwierząt oraz ich szkolenia
- przeprowadzanie wizyt po adopcyjnych w porozumieniu z koordynatorem (jeśli nie jest członkiem IDZ musi podpisać każdorazowo Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych oraz załącznik dołączony do w/w oświadczenia z listą adresów wizyt po adopcyjnych).
12. Zadania koordynatora:
- kontakt z kierownictwem Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze i pracownikami oraz zarządem Inicjatywy Dla Zwierząt
- przydzielanie psów wolontariuszom
- powierzanie młodszych wolontariuszy opiece starszych wolontariuszy
- kompletowanie informacji dotyczących psów
- koordynator w porozumieniu ze starszym wolontariuszem lub Zarządem Inicjatywy Dla Zwierząt decyduje o gotowości młodszego wolontariusza do samodzielnego wyprowadzania psów i pracy z nimi
- dbałość o wyposażenie w domku wolontariuszy
- organizowanie zebrań wolontariuszy raz w miesiącu, lub jeżeli będzie taka potrzeba to częściej.
13. Nie kwestionujemy decyzji koordynatora.

Partnerzy

Aleksandra
Kamvis
Psiaedukacja
Psipazur
Kaczmarekelectric
Taya
Wallrav
Ozon
Denley
Wydrukujemy.to
Tito

Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat cookies Informacje o cookies.Nie pokazuj więcej