Banerek RZ
Paypal
Blogogolny
Baner Burek
Baner Podatek
Banerek Dlaschroniska
Banerek Skr
Banerek Wolsztyn
Baner Idz
Fanimanimaly
Banerek Schrondg

Regulaminy

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”

I. Postanowienia ogólne
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Schronisko – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze z  siedzibą przy ulicy Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze;
b) Zwierzę bezdomne –  zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawało (art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm );
c) Kot wolno bytujący –  kot nieudomowiony żyjący w warunkach niezależnych od człowieka (art. 4 pkt 21  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt , tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm)
d) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” – organizacja prowadzącą Schronisko;
e) Miasto –  Miasto Zielona Góra;
f) Kwarantanna –  14-dniowy okres liczony od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, w ciągu którego zwierzę jest odizolowane od innych zwierząt przebywających w Schronisku.

II. Organizacja i zadania schroniska
1. Schronisko jest własnością Miasta Zielona Góra.
2. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
3. Schronisko jest prowadzone przez - wyłonione w drodze konkursu organizowanego przez Miasto Zielona Góra na podstawie ustawy z dnia 24.04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” z siedzibą w Zielonej Górze, na podstawie umowy zawartej z Miastem Zielona Góra.
4. Bezpośrednią odpowiedzialność za całokształt pracy Schroniska, jego majątek i właściwą administrację ponosi  Kierownik Schroniska.
5. Obszar działalności Schroniska obejmuje teren Miasta Zielona Góra oraz tereny gmin, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy  o świadczenie usług.
6.Wnioski i skargi w zakresie funkcjonowania Schroniska przyjmuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
7. Schronisko prowadzi rejestr przyjętych  zwierząt. Rejestr zawiera:
a) Opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie),
b) Fotografię,
c) Datę przyjęcia do Schroniska,
d) Imię, nazwisko oraz adres osoby przekazującej zwierzę do Schroniska,
e) Dane dotyczące kwarantanny,
f) Datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę
g) Datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny
8.Schronisko zapewnia opiekę przebywającym tam zwierzętom przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę.
9. Biuro schroniska jest czynne 7 dni w tygodniu:
dla osób odwiedzających schronisko w godzinach od 10 do 18
dla osób chcących wyprowadzać psy na spacer,  niebędących wolontariuszami od 11 do 15
10. Schronisko nie udostępnia osobom postronnym danych osobowych osób przekazujących, odbierających lub adoptujących zwierzęta.
11. Zabrania się wprowadzania na teren Schroniska psów należących do osób odwiedzających Schronisko.

III. Zasady przyjmowania zwierząt do Schroniska
1. Do Schroniska przyjmowane są wyłącznie psy i koty.
2. Zwierzęta przyjmowane są przez Kierownika Schroniska lub przez wyznaczonego przez niego pracownika.
3. Koty przyjmowane są tylko w godzinach pracy biura Schroniska.
4. Nowoprzyjęte zwierzęta przez okres kwarantanny przebywają w osobnych pomieszczeniach.
5. Do Schroniska mogą zostać przyjęte bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Zielona Góra:
a) Pochodzące z akcji wyłapywania, odbywających się na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej,
b) Doprowadzone przez mieszkańców Miasta,
c) Doprowadzone przez pracowników Schroniska, którym zgłoszono miejsce pobytu zwierzęcia,
d) Doprowadzone przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną.
6. Do Schroniska mogą zostać przyjęte bezdomne zwierzęta z innych gmin, na mocy umów zawieranych ze Stowarzyszeniem wedle następujących zasad:
a) Przyjęcie zwierzęcia jest możliwe jedynie na wniosek  gminy,
b) Przyjęcie z terenu gminy rannego lub ciężko chorego zwierzęcia jest możliwe bez wniosku  gminy tylko za wcześniejszym porozumieniem z Kierownikiem Schroniska lub Prezesem Stowarzyszenia,
c) Wysokość opłat za przyjęcie i utrzymanie zwierzęcia określa Stowarzyszenie,
d) Stowarzyszenie prowadzi osobny rejestr dla zwierząt przyjętych z innych gmin,
e) Stowarzyszenie na koniec miesiąca wystawia fakturę za przyjęcie i utrzymanie zwierząt w Schronisku oraz sporządza  protokoły  do faktur ze wskazaniem numerów czipów.
f) Środki finansowe otrzymane od gmin z tytułu zawartych umów, zwiększają przychody Stowarzyszenia i podlegają rozliczeniu w kosztach ogólnych prowadzenia Schroniska.
7. Do Schroniska mogą zostać przyjęte zwierzęta posiadające właścicieli, które zostały im odebrane  w trybie art. 7 ustawy z dnia  o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm:
a) Przez Policję lub Straż Miejską,
b) Przez Inspektorów Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” , w związku z decyzją wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy.
8. Każde zwierzę nieoznakowane w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację właściciela lub skontaktowanie się z właścicielem jest czipowane, szczepione przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym oraz odrobaczane.
9. Do Schroniska nie mogą być przyjmowane zwierzęta podejrzewane o zarażenie wścieklizną.
10.W razie podejrzenia wystąpienia wścieklizny u zwierzęcia przyprowadzonego do schroniska, kierownik schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej, który podejmie decyzję o miejscu obserwacji zwierzęcia (art. 42 ust 1 z ustawy z dnia 11 marca 1997 r. o Ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. Nr 69 z 2004 r. poz. 625 tekst jednolity).
11. Do Schroniska nie przyjmuje się kotów wolno bytujących z wyjątkiem kotów rannych lub poważnie chorych. Po wyleczeniu zwierzęta te są wypuszczane w miejscach bytowania.
12.Jeśli znane są dane osobowe oraz adresowe właściciela zwierzęcia przyprowadzonego do Schroniska, pracownicy powołanej placówki podejmą próbę pisemnego poinformowania znanego właściciela o fakcie pobytu zwierzęcia w schronisku. Brak reakcji właściciela na wysłane zawiadomienie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia, będzie tożsamy ze zrzeczeniem się prawa do zwierzęcia.
13. Dwukrotnie awizowane pismo wzywające właściciela do odbioru zwierzęcia uważa się za skutecznie doręczone.
14.Schronisku przysługuje w stosunku do właściciela roszczenie o zwrot kosztów pobytu zwierzęcia w Schronisku od momentu przyjęcia zwierzęcia na stan schroniska do momentu:
odbioru zwierzęcia przez właściciela,
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w rozdziale II ust. 12 regulaminu

IV. Czystość i pielęgnacja zwierząt
1. Schronisko zapewnia zwierzętom:
a) Pomieszczenia lub budy chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
b) Karmę w odpowiedniej ilości i rodzaju dla danego gatunku,
c) Stały dostęp do wody,
d) Osobne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, suk lub kotek z młodymi, zwierząt agresywnych
2. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych, pracownicy Schroniska:
a) Na bieżąco usuwają nieczystości,
b) Utrzymują budynki, wiaty i wybiegi w czystości,
c) Odpowiednio wietrzą i ogrzewają pomieszczenia dla zwierząt,
d) Systematycznie przeprowadzają dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
e) Przeprowadzają deratyzację obiektów schroniska  na zasadach i w terminach określonych w aktualnym  Programie Ochrony Przed Szkodnikami

V. Zasady opieki lekarsko – weterynaryjnej
1. Stowarzyszenie zapewnia zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwą opiekę weterynaryjną, a mianowicie:
a) Zwierzęta przyjmowane do Schroniska podlegają zbadaniu przez lekarza weterynarii najpóźniej następnego dnia podczas codziennego obchodu. W uzasadnionych przypadkach zwierzęta kieruje się na dalsze badania,
b) Wszelkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami weterynarza i mogą być przeprowadzone tylko przez osoby uprawnione,
c) W przypadkach zagrożenia życia zwierzęcia, pomoc weterynaryjna jest całodobowa.
VI. Usypianie zwierząt
1. Usypianie zwierząt odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia odnotowywane są w rejestrze zwierząt i podpisywane przez lekarza weterynarii.
3. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel z wyłączeniem   obecności innych zwierząt oraz  osób postronnych.
4 Usypianie zwierzęcia odbywa się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej. 5. Eutanazji dokonuje wyłącznie wykwalifikowany lekarz weterynarii.
6. Zwłoki zwierzęcia zabezpiecza się do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji, z którym Stowarzyszenie prowadzące Schronisko podpisało odpowiednią umowę.

VII. Zasady wydawania zwierząt
1. Zwierzęta wydaje się w godzinach pracy biura schroniska.
2. O tym, czy zwierzę może być wydane do adopcji decyduje uprawniony pracownik schroniska.
3. Pracownik Schroniska przy procesie adopcji udziela adoptującemu wszelkich znanych Schronisku informacji na temat stanu zdrowia zwierzęcia.
4. Osoba przeprowadzająca adopcję może zdecydować o konieczności przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej bez podania przyczyny. Wówczas przeprowadzenie wizyty i jej pozytywny przebieg jest jednym z warunków wydania zwierzęcia do adopcji.
5. Osobie niezadowolonej z decyzji uprawnionego pracownika Schroniska w zakresie odmowy wydania zwierzęcia do adopcji lub konieczności przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej przysługuje odwołanie do Kierownika Schroniska lub Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wydanie zwierzęcia do lokalu wynajmowanego jest możliwe tylko po dostarczeniu oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem właściciela mieszkania o akceptacji obecności zwierzęcia pod tym adresem.
7. Zwierzęta mogą zostać wydane ze Schroniska, gdy:
a) zgłosi się po nie właściciel, który udokumentuje lub uwiarygodni prawo własności do zwierzęcia oraz opłaci koszt pobytu zwierzęcia w schronisku zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej schroniska oraz wywieszonym w biurze schroniska
b) zgłosi się osoba chętna do ich adopcji, posiadająca warunki do utrzymania zwierzęcia, akceptująca warunki umowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia poczynione podczas procesu adopcyjnego
8. Ze Schroniska nie wydaje się zwierząt:
a) osobom poniżej 18 roku życia
b) osobom nietrzeźwym
c) osobom będących pod wpływem środków odurzających
9. Za wyjątkiem szczeniąt do 3 miesiąca życia, psy wydawane ze Schroniska muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie, a osoba zabierająca zwierzę otrzymuje za pokwitowaniem zaświadczenie o jego zaszczepieniu.
10. Zwierząt nie odebranych przez nieznanych z imienia i nazwiska oraz miejsca pobytu właścicieli nie  kieruje się do adopcji stałej przed upływem 14 dni od daty przyjęcia do schroniska.
11. Zwierząt o  nieuregulowanej sytuacji prawnej nie  kieruje się do adopcji stałej
12. Dane osoby odbierającej psa, wraz z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, są wpisywane do rejestru. Osoba odbierająca zwierzę potwierdza dane własnoręcznym podpisem.
13. Osoba adoptująca zwierzę bezdomne zobowiązana jest do podpisania aktualnej umowy adopcyjnej zgodnej z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia oraz przestrzegania wszystkich jej punktów.
14. Schronisko zapewnia sterylizację i kastrację wydawanych zwierząt. W przypadku adopcji zwierzęcia niewysterylizowanego lub niekastrowanego, zwierzę zostanie przez nowego właściciela poddane bezpłatnej, obowiązkowej sterylizacji lub kastracji we wskazanym terminie i lecznicy weterynaryjnej.
15. Pobieranie opłat od odbierających lub adoptujących zwierzęta zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym przez Zarząd (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wysokość opłat może być zmieniona przez Kierownika Schroniska lub Prezesa Stowarzyszenia w zależności od okoliczności. Kwoty pochodzące z adopcji są dobrowolnymi darowiznami przekazanymi na cele statutowe Stowarzyszenia związanymi z prowadzeniem Schroniska.
16. Schronisko nie wydaje zwierząt na umowy tymczasowe z wyjątkiem:
a) Szczeniąt, kociąt lub suk/kotek z młodymi, do momentu znalezienia domów stałych, na zasadach ustalonych z pracownikiem Schroniska.
b) Zwierząt starszych i chorych, dożywotnio lub do momentu znalezienia im domów stałych, na zasadach ustalonych z pracownikiem Schroniska
c) Innych przypadków ustalonych z Kierownikiem Schroniska lub Prezesem Stowarzyszenia

VIII. Postanowienia końcowe
1. Stawki opłat za usługi schroniska dla osób prywatnych zostały objęte cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu)
2. Osoby przebywające na terenie Schroniska, nie będące pracownikami ani wolontariuszami Schroniska, obowiązuje Regulamin dla odwiedzających (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Świadczenia wykonywane w Schronisku przez wolontariuszy określa Regulamin Wolontariatu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Cennik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
dla osób prywatnych.

Koszt adopcji zwierzęcia (w cenę jest wliczona opłata za przerejestrowanie czipa):
Pies mały / średni / szczeniak - 45zł
Pies duży - 60zł
Pies objęty akcją SMS -  0zł
Kot / kociak - 25zł

Koszty związane z odebraniem własnego psa/kota.
Stawka dzienna za psa / kota - 13,50zł
Odpchlenie małego / średniego psa / kota - 20zł
Odpchlenie dużego psa - 40zł
Odrobaczenie małego / średniego psa / kota - 12zł
Odrobaczenie dużego psa - 16zł
Ewentualne zabiegi, leczenie i inne koszty - na zasadzie zwrotu, wyrównania kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie lub gminę.
Interwencja* dzienna z terenu miasta Zielona Góra - 100zł
Interwencja* nocna z terenu miasta Zielona Góra - 150zł
Interwencja* z terenu gminy - zgodna ze stawką, jaka obowiązuje daną gminę

* Interwencja – wyłapanie i dowóz zwierzęcia przez Schronisko

 

Regulamin dla odwiedzających Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze

1. Schronisko jest czynne dla odwiedzających codziennie w godzinach 10:00-18:00, natomiast dla osób niebędących wolontariuszami chcących wyprowadzić psa na spacer  - w godzinach 11:00-15:00.
2. Zwiedzanie schroniska jest możliwie po zgłoszeniu się w biurze lub u pracownika schroniska.
3. Odwiedzający są zobowiązani do stosowania się do zaleceń kierownictwa lub pracowników.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów.
5. Na terenie schroniska NIE WOLNO:
- wchodzić do kojców ze zwierzętami;
- wkładać rąk do kojców i dotykać zwierząt;
- karmić zwierząt;
- drażnić zwierząt, biegać i krzyczeć;
- wchodzić do pomieszczeń objętych zakazem wstępu;
- palić tytoniu, pić alkoholu, zażywać innych używek i środków odurzających;
- śmiecić;
6. Do wszelkich pomieszczeń (z wyjątkiem biura) można wchodzić tylko w obecności pracownika Schroniska lub wskazanego przez niego wolontariusza.
7. Osoby, które nie stosują do Regulaminu będą musiały opuścić teren Schroniska.
8. Osoby, które są pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie zostaną wpuszczone na teren schroniska.

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZIELONEJ GÓRZE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

            Regulamin Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze określa zasady rekrutowania nowych wolontariuszy, procesu ich szkolenia, wykonywania świadczeń na zasadzie wolontariatu, zakończenia wykonywania świadczeń, zadania, prawa i obowiązki wolontariusza, zadania koordynatora, prawa i obowiązki koordynatora.

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Wolontariuszu - rozumie się przez to osobę, która spełnia wymogi określone w Rozdziale II §3 Regulaminu oraz zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt” OPP z siedzibą w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 17/3 będącym odbiorcą świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza.

b) Schronisku -  rozumie się przez to Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze,

c) Koordynatorze - rozumie się przez to  osobę zajmującą się sprawami związanymi z organizacją wolontariatu i szkoleniem wolontariuszy,

d) Porozumieniu - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszem i Stowarzyszeniem  „Inicjatywa dla Zwierząt” OPP z siedzibą w Zielonej Górze określającą w szczególności zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń,

e) Korzystającym  – rozumie się przez to  Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” OPP z siedzibą w Zielonej Górze.

 

Rozdział II

Przyjmowanie nowych wolontariuszy

§3

1.Wolontariuszem może zostać :

1.1  Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, powyżej 16 roku życia pod warunkiem, że oświadczenie woli tej osoby zostanie potwierdzone przez jej przedstawiciela ustawowego (zezwolenie rodziców/opiekunów prawnych, na wykonywanie świadczeń przez niepełnoletniego wolontariusza).

1.2. Osoba, która kocha zwierzęta i zobowiąże się nieodpłatnie pracować na ich rzecz.

1.3 Osoba, która przejdzie poniższą procedurę:

a) prześle na adres mailowy - - list motywacyjny wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi (imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu kontaktowego),
b) przejdzie szkolenie z wyznaczonym przez Koordynatora Wolontariatu Starszym Wolontariuszem z zakresu:

ü  Zasad bezpieczeństwa i warunków bezpiecznego wykonywania świadczeń wolontariackich,

ü  Poruszania się po Schronisku,

ü  Pracy z psami.

c) złoży w formie pisemnej oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu Regulaminu Wolontariatu oraz Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze,

d) zawrze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich,

e) w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych teleadresowych zawartych w Porozumieniu, powiadomi o tym fakcie Koordynatorów Wolontariatu w formie pisemnej lub mailowej ().

1.4 Osoba, która nie choruje na żadne choroby, uniemożliwiające pracę ze zwierzętami lub zagrażające jej bezpieczeństwu w tejże pracy,

1.5 Osoba, która zobowiąże się do regularnego wykonywania świadczeń wolontariackich w Schronisku co najmniej raz w miesiącu.

1.6 Osoba, która zobowiązuje się do pełnego przestrzegania Regulaminu Wolontariatu oraz Regulaminu Schroniska.

2. Wolontariuszem nie może zostać osoba:

2.1 Wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że działała, działa lub może działać na szkodę zwierząt, Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze oraz na szkodę Inicjatywy Dla Zwierząt.

2.2 Wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że dopuszcza się lub dopuszczała łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt.

 

Rozdział III

Obowiązki i prawa wolontariusza

§4

 1. Wolontariusz zobowiązuje się do:

1.1 Każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w zeszycie wolontariatu.

1.2 Każdorazowego wpisywania imion wyprowadzonych na spacer zwierząt do zeszytu wolontariatu.

1.3 Wolontariusz, w trakcie wykonywania jakichkolwiek świadczeń, na rzecz świadczeniobiorcy zobowiązuje się do stałego noszenia (w widocznym miejscu) plakietki wolontariusza, zawierającej jego imię i nazwisko oraz „stopień” przyznany mu zgodnie ze strukturą organizacyjną wolontariatu, opisaną w niniejszym regulaminie. Plakietkę taką Wolontariusz otrzymuje albo od Starszego Wolontariusza, albo od Koordynatora Wolontariatu.

UWAGA! Uznaje się, że osoba, która nie nosi w widocznym miejscu opisanej wyżej plakietki nie wykonuje świadczeń wolontariackich i nie może samodzielnie wykonywać czynności (opisanych w paragrafie 5 i innych opisanych w niniejszym Regulaminie), które mogą wykonywać wolontariusze.

1.4 Przestrzegania Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze i Regulaminu Wolontariatu.

1.5 Dopasowywania obroży do wielkości psa (nie może być za luźna i "wisieć na psie" ani za ciasno, żeby pies się nie dusił), a po spacerze do jej poluźniania.

1.6 Psom energicznym, ciągnącym oraz wszystkim innym opisanym na tablicy z wykazem psów do zakładania na spacer szelek (oznaczenie na tablicy „SZ”).

1.7 Przynoszenia ubrań roboczych stosownych do wykonywania świadczeń, a następnie prania ich we własnym zakresie.

1.8 Utrzymywania porządku w Domku Wolontariusza oraz dbania o sprzęt zarówno powierzony jak i ogólnodostępny, należący do schroniska.

1.9 Stosowanie się i postępowanie zgodnie z zapisami umieszczonymi na tablicy w domku wolontariuszy zgodnie z umieszczoną w pobliżu tablicy legendą oznaczeń.

1.10 Stosowanie się i postępowanie zgodnie z dodatkowymi zasadami np. przestrzeganie innych godzin spacerów związanych z dodatkowym karmieniem.

1.11 Wykonywania czynności opisanych w § 5 niniejszego regulaminu.

 

§5

1.      Czynności zlecane Wolontariuszom przez Korzystającego

 

1.1 Socjalizacja psów przydzielanych przez Koordynatora (lub przez Starszego Wolontariusza, po konsultacji z Koordynatorem) oraz zapobieganie dziczeniu psów poprzez zabawę i bezpośredni kontakt z człowiekiem.

1.2 Uczenie łagodnych zachowań u zwierząt w stosunku do innych zwierząt i ludzi.

1.3 Wyprowadzanie psów na spacery (na smyczy lub lince).

1.4 U zwierząt tego wymagających, pielęgnacja sierści, poprzez szczotkowanie lub masaż.

1.5 Zgłaszanie wszelkich zmian w zachowaniu lub wyglądzie zwierzęcia, które mogą wskazywać na chorobę lub uraz (w tym niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Schroniska każdego przypadku pogryzienia człowieka przez psa lub psów pomiędzy sobą).

1.6  Uzupełnianie wody po spacerach lub jej całkowitą wymianę w przypadku zabrudzenia.

1.7 Pomoc przy opisach/aktualizacja opisów zwierząt (uwagi i opisy wysyłane na maila ).

1.8   Wydawanie na spacer psów osobom z zewnątrz.

1.9 Udzielanie osobom zainteresowanym adopcją zwierzęcia sprawdzonych informacji na jego temat.

1.10 W wyniku prośby Koordynatora Wolontariatu, po konsultacji z kierownictwem schroniska i po zapewnieniu przez Schronisko odpowiednich środków, wyposażenia i przeszkolenia, Wolontariusz może uczestniczyć w pomocy przy:

a) Kąpielach wcześniej wytypowanych zwierząt,

b) Podawaniu lekarstw (m.in. czuwanie przy kroplówce),

c) Wyjazdach na rehabilitację i przy rehabilitacji wymagających jej zwierząt,

d) W okresie jesienno-zimowym przy uzupełnianiu słomy w budach.

1.11 Inne czynności wynikające z nagłych potrzeb, wskazane przez Koordynatora Wolontariatu.

1.12 Uczestniczenia we wszelkiego rodzaju akcjach i zbiórkach organizowanych na rzecz Schroniska.

 

§6

1. Wolontariuszom zabrania się:

1.1 Wyprowadzania w pojedynkę więcej niż jednego psa na raz (chyba, że uzyska specjalną zgodę Koordynatora Wolontariatu, w przypadku małych, bardzo spokojnych lub chorych psów).

1.2 Wyprowadzania psów z kojców w sposób inny niż na krótkiej (skróconej) smyczy.

1.3 Wyprowadzania psów, które żyją w kojcu z innymi psami pojedynczo (wszystkie psy z kojca wychodzą na spacer jednocześnie – chyba, że uzyskają wyraźną zgodę Koordynatora lub pracownika Schroniska).

1.4 Samodzielnego wpisywania zwierząt do wykazu psów agresywnych (konieczne przekazanie informacji o niepokojącym zachowaniu – wpisu dokonuje Koordynator Wolontariatu lub upoważniony do tego pracownik Schroniska).

1.5 Wychodzenia, bez wcześniejszej konsultacji z psami chorymi, w określonych godzinach z psami podlegającymi drugiemu karmieniu.

1.6 Wchodzenia do kojców bez uzasadnionej przyczyny.

1.7 Biegania (bez uzasadnionej przyczyny) po terenie Schroniska, a zwłaszcza między kojcami na wiatach. Wykonywania gwałtownych ruchów, stresujących zwierzęta przebywające w kojcach.

1.8 Celowego drażnienia i straszenia zwierząt.

1.9 Wyciągania na siłę zwierząt z kojców.

1.10 Używania przemocy wobec zwierząt.

1.11 Kontaktu ze szczeniętami i kociętami, bezpośrednio  po kontakcie z psami i kotami dorosłymi.

1.12 Kontaktu i wyprowadzania z kojców i innych pomieszczeń zwierząt chorych (bez zgody pracowników Schroniska lub Koordynatora Wolontariatu).

1.13 Samowolnego łączenia (parowania) psów w kojcach, pochodzących z różnych boksów (również podczas spacerów).

1.14 Dokarmiania zwierząt jakimkolwiek pokarmem przyniesionym spoza Schroniska.

1.15 Samowolnego (bez uzyskania zgody od pracownika Schroniska lub Koordynatora) wchodzenia do szpitalika i innych pomieszczeń objętych wyraźnym zakazem wstępu.

1.16 Pozostawiania bez nadzoru psów biegających po dużym wybiegu.

1.17 Ujawniania i udostępniania osobom postronnym danych osobowych, w których posiadanie weszli w związku ze świadczeniem pracy w ramach wolontariatu.

1.18 Ignorowania oznaczeń określonych na tablicy z wykazem zwierząt, znajdującej się w domku wolontariusza. 

 

Rozdział IV

Zakończenie oraz zawieszenie porozumienia

§7

1. Zakończenie wolontariatu może nastąpić poprzez wypowiedzenie  porozumienia przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki, wypowiedzenie porozumienia może nastąpić w trybie natychmiastowym.

2. Skreślenie z listy Wolontariuszy następuje:

2.1 W przypadku łamania lub drastycznego złamania zasad opisanych w § 4 i 6 Regulaminu  oraz częstego uchylania się od zobowiązań ujętych w  §5 Regulaminu.

2.2 W przypadku łamania Regulaminu Schroniska.

2.3 W przypadku Spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających na terenie Schroniska lub przebywa na terenie Schroniska pod ich wpływem.

2.4 W przypadku działania na szkodę zwierząt (a zwłaszcza łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt), działania na szkodę Schroniska lub Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”.

2.5 W przypadku ignorowania poleceń wydawanych przez Koordynatorów Wolontariatu.

2.6 W przypadku dopuszczania się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa, współżycia społecznego lub naruszającego obowiązujący porządek prawny.

2.7 W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków  przez okres dłuższy niż 2 miesiące (bez wcześniejszego uprzedzenia).

2.8 W przypadku obrażania lub wulgarnego zachowania w stosunku do pracowników Schroniska, innych Wolontariuszy lub osób odwiedzających Schronisko.

2.9 W przypadku utrudniania wykonywania pracy, pracownikom zatrudnionym w Schronisku.

2.10 W przypadku utrudniania/uniemożliwiania udzielenia pomocy medycznej potrzebującemu tej pomocy zwierzęciu oraz utrudniania/uniemożliwiania rozdzielania gryzących się zwierząt.

2.11 W przypadku stwierdzenia dokonania kradzieży jakiegokolwiek mienia znajdującego się na terenie schroniska lub też mienia powierzonego Wolontariuszowi.

 

3. Tryby skreślenia z listy Wolontariuszy oraz zasady z nim związane:

 

3.1 Skreślenie z listy Wolontariuszy może nastąpić w wyniku zastosowania jednego z poniższych trybów:.

a) Decyzję o skreśleniu podejmują jednomyślnie Koordynatorzy po przeprowadzeniu rozmowy (jeśli jest to możliwe) ze skreślanym Wolontariuszem. Jeśli Koordynatorzy nie mogą podjąć jednomyślnej decyzji, to wówczas przekazują sprawę Zarządowi Stowarzyszenia, który to podejmuje ostateczną decyzję zwykłą większością głosów.

b) W przypadkach nie cierpiących zwłoki, decyzję o skreśleniu (zwykłą większością głosów) podejmuje Zarząd Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”, po przeprowadzeniu rozmowy (jeśli jest to możliwe) ze skreślanym Wolontariuszem.

c) Decyzję o skreśleniu podjąć można na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Schroniska. Wówczas ma zastosowanie tryb opisany w punkcie 3.1.a  lub w punkcie 3.1.b.

3.2 Decyzję o skreśleniu z listy przekazuje się Wolontariuszowi w jednej z poniższych form, z podaniem przyczyny skreślenia:

a) Pisemnej, wysłanej na adres zamieszkania podany w Porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontariackich,

b) Mailowej, wysłanej na adres mailowy podany w w/w Porozumieniu.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych teleadresowych zawartych w Porozumieniu, Wolontariusz zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Koordynatorów Wolontariatu w formie pisemnej lub mailowej (). W przypadku braku takiej informacji, uznaje się, że informacja o skreśleniu została dostarczona w sposób skuteczny poprzez jej przekazanie na adres zamieszkania/mailowy podany w Porozumieniu o wykonaniu świadczeń wolontariackich.

 

4. Zawieszenie w prawach Wolontariusza:

 

4.1 Zawieszenie w prawach Wolontariusza może mieć miejsce w przypadku naruszenia mniejszej wagi zasad opisanych w § 4 i 6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zawieszenie w prawach Wolontariusza trwa przez okres dwóch tygodni.

4.3. Okres zawieszenia może ulec skróceniu w wyniku decyzji koordynatorów Wolontariatu lub Zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”.

4.4. W przypadku zawieszenia obowiązują odpowiednio procedury opisane  w §7 ust 3 Regulaminu.

 

5. Procedura odwoławcza od decyzji o skreśleniu z listy Wolontariuszy lub o zawieszeniu w prawach Wolontariusza:

 

5.1 Zawieszony lub skreślony z listy wolontariuszy Wolontariusz ma prawo do odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy Wolontariuszy  lub zawieszeniu w prawach Wolontariusza do Zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”. Zarząd może przywrócić Wolontariuszowi jego prawa i uchylić decyzję o skreśleniu lub zawieszeniu. Decyzję o uchyleniu decyzji o skreśleniu z listy wolontariuszy lub o zawieszeniu w prawach Wolontariusza   podejmuje zwykłą większością głosów.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna wolontariatu

§8

1.W ramach wolontariatu obowiązują następujące stopnie:

1) Młodszy Wolontariusz,

2) Wolontariusz/Wolontariusz Wspomagający,

3) Starszy Wolontariusz,

4) Koordynator Wolontariatu.

2. Spośród Wolontariuszy wybierani są przez Zarząd Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” Koordynatorzy Wolontariatu, będący jednocześnie Starszymi Wolontariuszami, Starsi Wolontariusze, Wolontariusze i Młodsi Wolontariusze.

3. Za organizację pracy wolontariatu odpowiedzialni są Koordynatorzy powołani przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa dla Zwierząt.

4. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do ukończenia szkolenia w zakresie praw i obowiązków Wolontariusza oraz metod postępowania ze zwierzętami, który poprowadzi wyznaczony przez Koordynatorów Starszy Wolontariusz.

5. Młodsi wolontariusze pracują pod opieką wskazanego przez Koordynatora Starszego Wolontariusza, który zdecyduje kiedy młodszy wolontariusz będzie gotowy do samodzielnego wykonywania zadań wynikających z niniejszego Regulaminu. Po podjęciu decyzji Starszy Wolontariusz, przekazuje Młodszemu Wolontariuszowi plakietkę Wolontariusza i tym samym zatwierdza jego awans.

6. Wolontariusz Wspomagający – Wolontariusz podpisujący porozumienie dla Wolontariusza Wspomagającego. Pracuje on wyłącznie z jednym/z parą psów określonych w Porozumieniu. Przechodzi szkolenie w zakresie pracy z psami określonymi w porozumieniu oraz z ogólnych zasad poruszania się po Schronisku jak również bezpieczeństwa. Dotyczą go wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

7. Zadania Wolontariuszy z uwzględnieniem stanowisk sprawowanych w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej:

 

7.1. Zadania Młodszego Wolontariusza:

a) Młodszy Wolontariusz wyprowadza psy tylko i wyłącznie pod opieką Starszego Wolontariusza, dopóki starszy wolontariusz nie zdecyduje, że młodszy wolontariusz jest gotowy do samodzielnego wykonywania wszystkich świadczeń wynikających z niniejszego Regulaminu.

b) Wykonywanie zadań i przestrzeganie zasad opisanych w § 4, 5 i 6 Regulaminu z zastrzeżeniem ujętym w §8 ust 7 ppkt 7.1. lit a

7.2. Zadania Wolontariusza:

a) Samodzielne wyprowadzanie psów na spacery, praca ze zwierzętami.

b) Wykonywanie zadań i przestrzeganie zasad opisanych w § 4, 5 i 6  niniejszego Regulaminu.

c) Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych w porozumieniu z Koordynatorem Wolontariatu i po spełnieniu zasad związanych z Ochroną danych osobowych.

7.2.1 Zadania Wolontariusza Wspomagającego:

a) Samodzielne wyprowadzanie psów (określonych w porozumieniu) na spacery, praca z nimi.

b) Wykonywanie zadań i przestrzeganie zasad opisanych w  § 4, 5 (w zakresie kontaktów ze zwierzętami, określonymi w porozumieniu) i 6 niniejszego Regulaminu.

7.3. Zadania Starszego Wolontariusza

a) Samodzielne wyprowadzanie psów na spacery, praca ze zwierzętami.

b) Wykonywanie zadań i przestrzeganie zasad opisanych w § 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu.

c) Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych w porozumieniu z Koordynatorem Wolontariatu i po spełnieniu zasad związanych z Ochroną danych osobowych.

d) Przeprowadzanie szkoleń osób ubiegających się o status Wolontariusza w Schronisku.

e) Przekazywanie Koordynatorowi informacji na temat postępów Młodszych Wolontariuszy, powierzonych jego opiece.

f) Zwracanie uwagi wszystkim pozostałym Wolontariuszom, w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa. Informowanie o zaistnieniu takich faktów Koordynatorów Wolontariatu.

 

 

7.5 Zadania Koordynatora Wolontariatu

a) Kontakt i pośredniczenie w kontakcie pomiędzy Wolontariuszami a Kierownictwem Schroniska i Zarządem Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”.

b) Mediacje i wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

c) Powierzanie Młodszych Wolontariuszy opiece Starszych Wolontariuszy.

d) Nadzór nad przestrzeganiem zasad ujętych w Regulaminie Schroniska i w Regulaminie Wolontariatu.

e) Organizowanie spotkań Wolontariatu.

f)  Organizowanie pracy Wolontariuszy.

g)  Dbanie o ilość i stan sprzętu.

h) Szkolenie osób chcących uzyskać stopień Wolontariusza.

i)  Samodzielne wyprowadzanie i praca ze zwierzętami.

j)  Inne zadania wynikające z treści niniejszego Regulaminu oraz wynikające z bieżących potrzeb związanych z zarządzaniem Wolontariatem.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§9

1 Każdy Wolontariusz, przed przystąpieniem po raz pierwszy do wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego lub po wypowiedzeniu starej (np. w skutek wygaśnięcia, wprowadzenia nowego wzoru porozumienia) i podpisaniu nowego porozumienia, jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a także do złożenia stosownego oświadczenia, które stanowi integralną część porozumienia, o którym mowa w §3 ust 1 ppkt 1.3 lit. D Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r., po podpisaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa dla Zwierząt. W związku z powyższym z tym dniem traci ważność dotychczas obowiązujący Regulamin oraz wszystkie porozumienia podpisane do w/w daty.

 

 

Partnerzy

Fast
Wydrukujemy.to
Lapaowczara
Jooble
Aleksandra
Focus
Walr
Historicon
Kaczmarekelectric
Bhpex
Eska
Denley

Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat cookies Informacje o cookies.Nie pokazuj więcej